top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla Gościa hotelu

Zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hotel Pawłowski sp. z o. o.

                                                  

2) Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania usługi hotelarskiej. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonywanie usługi hotelarskiej, a po jej wykonaniu obrona przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora. Przetwarzanie poprzez monitoring uzasadniają prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora jak i też zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu                                    

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o wykonanie usługi hotelarskiej, a po jej wykonaniu lub rozwiązaniu przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o wykonanie usługi hotelarskiej. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, ale ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy o wykonanie usługi hotelarskiej.

 

9) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych decyzji ani profilowania.

Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych gości hotelowych i administratora danych osobowych

 

Administrator danych osobowych

                                                                                                                                            

Administratorem danych osobowych jest Hotel Pawłowski sp. z o. o., NIP 6151843455, (dalej: Administrator). Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

                                                                                                                                                                                    

– listownie na adres: HOTEL PAWŁOWSKI SP Z O O, ul. Reymonta 37, 59-900 Zgorzelec                                        

– przez e-mail: zgorzelec@hotel-pawlowski.pl
– telefonicznie: 0048 75 77 555 74

Inspektor danych osobowych

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczeniu usług hotelarskich

                                                                                                                                                            

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

  • Wykonywanie umowy o świadczenie usług hotelowych(art.6 ust.1 pkt b) RODO)

  • po wykonaniu umowy lub jej rozwiązaniu dane będą przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wykonaniem umowy przez Administratora czyli w naszym uzasadnionym interesie (art.6 ust.1 pkt f) RODO)

  • przetwarzanie poprzez monitoring uzasadniają prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora tj. ochrona bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz ochrona mienia pracodawcy (art.6 ust.1 pkt f) RODO)

 

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o wykonanie usługi hotelarskiej, a po jej wykonaniu lub rozwiązaniu przez okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

Odbiorcy danych

HOTEL PAWŁOWSKI zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim posiadanych danych osobowych, natomiast zachowuje prawo do udostępniania danych podmiotom upoważnionym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

 

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponieważ nasze przetwarzanie nie opiera się na zgodzie to powyższe uprawnienie nie znajdzie w niniejszym wypadku zastosowania.

  • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych,

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu

  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się z nami, dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page